Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWAA�W ZAJA?CIACHA�NAUKI PA?YWANIA A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�

 1. Organizatorem naukiA�pA�ywania jest SzkoA�a Nauki PA�ywania SKIPERA�w Bielsku-BiaA�ej.
 2. IntegralnA� czA�A�ciA� niniejszego regulaminu jest Krytej PA�ywalni Aqua w Bielsku-BiaA�ej oraz Regulamin Krytej PA�ywalni w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-BiaA�ej.
 3. Warunkiem zapisu i uczestnictwa dziecka w zajA�ciach jest dokonanie wpA�aty za zajA�cia w wysokoA�ciA� zgodnej z obowiA�zujA�cym cennikiem.
 4. ZajA�cia odbywajA� siA� w systemie grupowym oraz indywidualnym.
 5. ZajA�cia naukiA�pA�ywania odbywajA� siA� w krytej pA�ywalni Aqua oraz w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-BiaA�ej. Czas trwania jednej lekcji wynosi 45 minut.
 6. Cena grupowych zajA�A� nauki pA�ywaniaA�obejmuje: opA�atA� za basen dla kaA?dego uczestnika oraz opiekA� wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 7. looking for viagra pills for men.

 8. Warunkiem uczestniczenia w zajA�ciach grupowych jest opA�ata z gA?ry za caA�y miesiA�c, ktA?rA� naleA?y dokonaA� przed pierwszymi zajA�ciami w danym miesiA�cu.
 9. Warunkiem uczestniczenia w zajA�ciach indywidualnych jest kaA?dorazowe uiszczenie opA�aty za jednA� lekcjA� zgodnie z obowiA�zujA�cym cennikiem.
 10. Czasowa nieobecnoA�A� uczestnika na zajA�ciach nauki pA�ywaniaA�z nieuzasadnionej przyczyny nie uprawnia do zwrotu, zmniejszenia wysokoA�ci opA�aty lub nie wpA�acenia naleA?nych opA�at za naukA� pA�ywania.
 11. W udokumentowanych przypadkach losowych takich jak, wypadek bA�dA? ciA�A?ka choroba uniemoA?liwiajA�ca ukoA�czenia nauki pA�ywaniaA�dopuszcza siA� moA?liwoA�ci zwrotu naleA?noA�ci za zajA�cia, ktA?re pozostaA�y do koA�ca kursu, a ktA?rych uczestnik nie mA?gA� wykorzystaA� z potrA�ceniem kosztA?w manipulacyjnych (20%).
 12. Za szkody wyrzA�dzone przez dzieci odpowiadajA� ich rodzice/opiekunowie prawni.
 13. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nauki pA�ywaniaA�nie ponosi odpowiedzialnoA�ci.
 14. Dokonanie opA�aty za naukA� pA�ywaniaA�jest rA?wnoznaczne z przyjA�ciem do wiadomoA�ci i zaakceptowaniem regulaminu nauki pA�ywaniaA�oraz z wyraA?aniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 15. SzkoA�a PA�ywania ,,Skipera�? zastrzega sobie prawo do zmiany terminA?w lub odwoA�ania zajA�A� z powodA?w nie zaleA?nych od SzkoA�y.

 

REGULAMIN OBOWIA�ZUJE OD DNIA 01.09.2014 ROKU

 
more