Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA                         

 1. Organizatorem nauki pływania jest Szkoła Nauki Pływania SKIPER w Bielsku-Białej.
 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Krytej Pływalni Aqua w Bielsku-Białej oraz Regulamin Krytej Pływalni w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej.
 3. Warunkiem zapisu i uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości  zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 4. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym.
 5. Zajęcia nauki pływania odbywają się w krytej pływalni Aqua oraz w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej. Czas trwania jednej lekcji wynosi 45 minut.
 6. Cena grupowych zajęć nauki pływania obejmuje: opłatę za basen dla każdego uczestnika oraz opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 7. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach grupowych jest opłata z góry za cały miesiąc, którą należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 8. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach indywidualnych jest każdorazowe uiszczenie opłaty za jedną lekcję zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach nauki pływania z nieuzasadnionej przyczyny nie uprawnia do zwrotu, zmniejszenia wysokości opłaty lub nie wpłacenia należnych opłat za naukę pływania.
 10. W udokumentowanych przypadkach losowych takich jak, wypadek bądź ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenia nauki pływania dopuszcza się możliwości zwrotu należności za zajęcia, które pozostały do końca kursu, a których uczestnik nie mógł wykorzystać z potrąceniem kosztów manipulacyjnych (20%).
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
 12. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nauki pływania nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Dokonanie opłaty za naukę pływania jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu nauki pływania oraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 14. Szkoła Pływania ,,Skiper” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od Szkoły.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2014 ROKU

 
more